Bondage

Là một nhánh của BDSM, mô tả nhân vật bị trói buộc một cách khiêu gợi, hành hạ bạo dâm dạng trói.