Dirty Old Man

Già bẩn bựa. Thể loại này ý chỉ những lão già đã xấu còn đóng vai ác, những hành động của các lão cũng đã nói lên điều đó trong thể loại này.