Drug

Thuốc uống. Ví dụ như thuốc ngủ, thuốc mê...