Mind Control

Bị điều khiển tâm trí như thuật thôi miên hay công cụ hack não các kiểu...