Stockings

Là một loại vớ (tất) ngắn hoặc dài, thường là màu đen.