Tsundere

Tính cách, ứng xử ngược lại với cảm xúc.